face

centra

kamery

pocasi

  • heart-g3c53c449c_1920.jpg

Valtice, Lednice, Mikulov - ubytování, wellness, cykloturistika, svatby, firemní akce

Informace k uzavření manželství:

Snoubenci si telefonicky, prostřednictvím emailu nebo při osobní návštěvě na MěÚ Lednice dohodnou předběžnou rezervaci termínu pouze na matrice a teprve po dohodě si zajišťují vlastní přípravu obřadu.

Stanovená místa občanských obřadů :

• obřadní síň v budově  OÚ                           celoročně      
• Státní zámek, příp. zámecký  park             duben – říjen
• Rybniční zámeček                                     celoročně
• Hraniční zámeček                                     duben – říjen (příp.dle domluvy) 
• jiné vhodné místo                                     vždy po předchozí domluvě                           

 Postup při vyřízení občanského obřadu:

Snoubenci si telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo při osobní návštěvě na matrice OÚ Lednice dohodnou předběžnou rezervaci termínu pro uzavření manželství. Nejpozději měsíc před dohodnutým termínem předloží snoubenci při osobní návštěvě na matrice podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ (příp. písemnou žádost o povolení obřadu mimo stanovený oddávací termín a povolení obřadu na jiném vhodném místě) a doloží originály všech potřebných dokladů. Se snoubenci jsou projednány všechny podrobnosti a náležitosti týkající se průběhu svatebního obřadu. Po uzavření manželství je matrikou vystaven oddací list, který si novomanželé po předchozí domluvě vyzvednou osobně, nebo je OL zaslán na uvedenou adresu jednoho z novomanželů.

Potvrzení o uzavření manželství pro zaměstnavatele, za účelem proplacení volna na den svatby, již matriky nevydávají. Místo tohoto potvrzení lze zaměstnavateli předložit k nahlédnutí oddací list.


Zajištění obřadu

Ke svatebnímu obřadu zajišťuje OÚ Lednice hudbu (elektronické klávesy) a během obřadu se recitují 2 básně. K obřadu si mohou snoubenci po předchozí domluvě zajistit živou hudbu, příp. jinou variantu (vždy na vlastní náklady snoubenců). Obřad může proběhnout na přání snoubenců bez básní.
Přípravu  a výzdobu místa pro svatební obřady „na jiném vhodném místě“ si zajišťují snoubenci sami, dle vlastních představ a požadavků. K takovému obřadu je zapotřebí nachystat minimálně stolek, na kterém se podepíše protokol o uzavření manželství.
OÚ Lednice, matrika, nezajišťuje automaticky přítomnost fotografa a kameramana k jednotlivým obřadům (je však možno snoubencům poskytnout telefonické kontakty na fotografy, kteří mají zkušenosti s focením v prostorách zámku apod.).

Doklady nutné k předložení na matrice

K vyplněnému a  podepsanému „Dotazníku k uzavření manželství“  snoubenci  předkládají:
Snoubenec – občan ČR:
• platný občanský průkaz
• rodný list
• doklad o státním občanství ČR (lze nahradit OP)
• výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu (lze nahradit OP)
• výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
• pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený), případně pravomocné rozhodnutí soudu o zániku registrovaného partnerství
• úmrtní list zemřelého manžela/partnera (pokud je snoubenec ovdovělý)
• rodný list společného dítěte (pokud snoubenci mají společné dítě)
• rodný list dítěte nevěsty (pokud otec dítěte není znám)

Snoubenec – cizinec:
• doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu cizince
• rodný list nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména místo a datum narození, jméno a příjmení a údaje o rodičích
• doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem)
• doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít manželství v ČR, pokud domovský stát takový doklad nevydává předloží cizinec potvrzení o této skutečnosti)
• potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
• úmrtní list zemřelého manžela/partnera (pokud je snoubenec ovdovělý), tento doklad není třeba v případě, že je tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
• pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
• pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
• potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR (vydává Policie ČR-odd. cizinecké policie; tento doklad nesmí být starší 7 dnů ke dni sňatku), tento doklad nepředkládá snoubenec- cizinec, který je občanem členského státu Evropské unie, anebo občanem jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Doklady vydané orgány cizích států mají důkazní moc veřejných listin v České republice pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka (ust. §57 zákona o matrikách). 
Tzn.: příslušné cizozemské listiny ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. „APOSTILLE“. Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým ČR uzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.
Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka soudním překladatelem, který je jmenovaný dekretem příslušného soudu v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, bude nutné zajistit ověření dokladů naším zastupitelským úřadem ve státě, ve kterém bude překlad pořízen.
Je nezbytné, aby se svatebního obřadu účastnil soudní tlumočník. Soudního tlumočníka si snoubenci zajišťují na své vlastní náklady. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikářky, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu.  Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk slovem i písmem a učiní o tomto osobně před matrikářkou písemné prohlášení, nemusí být svatební obřad tlumočen.

K podání dotazníku o uzavření manželství, příp. dalších žádostí, musí být přítomni oba snoubenci,  dotazník i žádosti musí být podepsány oběma snoubenci a musí být doloženy originály všech potřebných dokladů obou snoubenců.

Bez výše uvedených dokladů nemůže být uzavření manželství povoleno!

Průběh obřadu

Snoubenci se v dohodnutý svatební den dostaví na zvolené místo přibližně 15 minut před dohodnutou hodinou, předloží své doklady totožnosti a předají matrikářce prstýnky. Před začátkem obřadu jsou rovněž ověřeny a  do spisu zapsány údaje o svědcích, kteří jsou povinni předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Svědčit mohou pouze osoby starší 18ti let způsobilé k právním úkonům, svědčit mohou i cizí státní příslušníci.

Program  obřadu:

• slavnostní uvedení snoubenců a svatebčanů do místnosti (příp. na zvolené místo) za doprovodu hudby (nejčastější varianta – nevěsta vchází do místnosti jako poslední a za doprovodu otce prochází mezi svatebčany až k ženichovi)
• báseň
• příchod oddávajícího a matrikářky za doprovodu hudby
• matrikářka představí snoubence a svědky oddávajícímu
• slavnostní proslov oddávajícího
• slavnostní výměna prstýnků, první manželské políbení, podpis protokolu o uzavření manželství za doprovodu hudby
• báseň
• blahopřání oddávajícího, matrikářky a ostatních svatebních hostů novomanželům za doprovodu hudby.
Po obřadu jsou novomanželům předány upravené občanské průkazy s potvrzením o změně stavu a příp. příjmení. S novomanžely je dohodnut termín převzetí oddacího listu osobně v kanceláři matriky, příp. zaslání poštou na uvedenou adresu.
Novomanželé jsou povinni, v souladu s ust. §14, odst. 1,  písm.c), zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, požádat o vydání nových občanských průkazů, a to do 15 dnů po obdržení oddacího listu.

CÍRKEVNÍ  OBŘADY

Obecní úřad Lednice vydává na žádost  „Osvědčení pro uzavření církevního sňatku“ snoubencům, kteří se rozhodnou uzavřít manželství v rámci matričního správního obvodu (katastr obce Lednice, Hlohovec a Bulhary) a zároveň splní všechny požadavky dané platným právním předpisem.

Osvědčení pro uzavření církevního sňatku se vystavuje bezplatně a je platné po dobu 6 měsíců ode dne vydání.

Termíny a ostatní organizační záležitosti týkající se uzavření církevního sňatku si snoubenci řeší osobně s příslušným církevním oddávajícím.

http://www.lednice.cz/cs/svatebni-obrady/