face

centra

kamery

pocasi

  • heart-g3c53c449c_1920.jpg

Valtice, Lednice, Mikulov - ubytování, wellness, cykloturistika, svatby, firemní akce

Snoubenci si telefonicky, prostřednictvím emailu nebo při osobní návštěvě na MěÚ Valtice dohodnou předběžnou rezervaci termínu pouze na matrice a teprve po dohodě si zajišťují vlastní přípravu obřadu.

Stanovená místa obřadů:

  • obřadní síň v budově MěÚ

  • státní zámek Valtice – kaple, zámeček Rendez-vous

 

jiné vhodné místo:

  • kolonáda Reistna

  • penzion Daniela Valentová – Valtice, část Úvaly

  • zámecký park

  • další místo dle dohody 

Občan České republiky - snoubenci vyplní na úřadě dotazník a dále potřebují následující doklady:

Dotazník k uzavření manželství - vyplní snoubenci na matrice

svobodní – rodný list, platný OP

rozvedení - rodný list, platný OP, pravomocné

rozhodnutí soudu o rozvodu manželství

ovdovělí – rodný list, platný OP, úmrtní list

Cizí státní příslušník - snoubenci vyplní na úřadě dotazník a ke svatbě v České republice potřebují :

Svobodní

1. rodný list

2. doklad o státním občanství

3. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství

4. potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu

5. doklad totožnosti – např. cestovní pas

6. potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR ( vydává Policie ČR-

odd. cizinecké policie. Tento doklad nesmí být starší 7 dnů ke dni sňatku, neplatí pro stát EU.

7. úmrtní list zemřelého manžela, nebo pravomocné rozhodnutí soudu orozvodu manželství

Údaje pod body 2, 3, 4 mohou být uvedeny v jednom dokladu a státní občanství lze také prokázat cestovním dokladem.

Doklady vydané orgány cizích států mají důkazní moc veřejných listin v České republice pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními a úředním předkladem do českého jazyka. Tzn.: Příslušné cizozemské listiny ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě.

Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze.

U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. " APOSTILLE". Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterými ČR uzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.

Všechny předkládané doklady musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními, ale musí být též přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem, který je jmenován soudem. Je nutné, aby u svatebního obřadu byl soudní tlumočník, kterého si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikářky, a to ve znění podle zvláštního právního předpisu. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk slovem i písmem a učiní o tomto osobně před matrikářkou písemné prohlášení, nemusí být svatební obřad tlumočen.

Smluvní poplatky za svatební obřady

Smluvní poplatky, jako úhrada nákladů spojených se zajištěním svatebního obřadu ve schváleném termínu a na schváleném místě pro občanské obřady - jedná se o náklady spojené se zajištěním důstojného programu obřadu, byly schváleny Radou města Valtice.

Manželství snoubenců bez TP na území ČR podléhá správnímu poplatku ve výši 3.000,- Kč, jeden s TP na území ČR 2.000,- Kč,- splatný při podání žádosti. Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost 1000,- Kč.

Smluvní poplatky za zajištění „nadstandardních služeb“ a „služeb“ budou uhrazeny v hotovosti do pokladny nebo na účet Městského úřadu Valtice.

Církevní obřady

Městský úřad Valtice vydává na žádost „ Osvědčení pro uzavření církevního sňatku“ snoubencům, kteří se rozhodnou uzavřít manželství v rámci matričního správního obvodu Valtice a zároveň splní všechny požadavky dané platným právním předpisem. Osvědčení pro uzavření církevního obřadu se vystavuje bezplatně a je platné po dobu 6 měsíců ode dne vydání.

Ostatní organizační záležitosti týkající se uzavření církevního sňatku si snoubenci řeší osobně s příslušným církevním oddávajícím.

zdroj matrika Valtice